ПЪЛЕН ПАКЕТ ПЛЮС

стволови клетки от кръв и тъкан от пъпна връв

Заедно с извличането и съхраняването на стволови клетки от бебето (според условията описани в ПЪЛЕН ПАКЕТ), се извършва извличане на стволови клетки от мастната тъкан взета от майката при секцио. Оформя се отделен (допълнителен) договор – донора е майката.

Финансови условия за извличне и съхраняване на стволови клетки от мастна тъкан взета от майката при секцио:

Финансовите взаимоотношения са структурирани посредством два вида такси – първоначална такса и такса/и за съхранение.

Вариант 1:

Първоначална такса в размер на  1830 лв. включваща извършваните лабораторни дейности с необходимите консумативи за пробовземането на мастната тъкан. Заплаща за на две вноски:

  • Сумата от  600 лв. се заплаща в срок до деня на пробовземането на мастната тъкан, но не по-късно от 30 календарни дни от датата на сключването на договора;
  • Сумата от 1230 лв. се заплаща в срок до 30 календарни дни от датата на издаване на Удостоверението за успешно замразяване.

Такса за съхранение в размер на 830 лв. за съхранение за петгодишен период – всяка такса се заплаща авансово за предстоящ петгодишен период, като падеж на плащането е деня от месеца, в който е издадено Удостоверението за успешно замразяване. В случай, че през съответната година този ден е неприсъствен, плащането става изискуемо на първия следващ присъствен ден. Таксата за първия петгодишен период се заплаща в срок до 30 календарни дни от датата на издаване на Удостоверението за успешно замразяване.

Вариант 2:

Първоначална такса в размер на  1970 лв. включваща извършваните лабораторни дейности с необходимите консумативи за пробовземането на мастната тъкан. Заплаща се на 10 равни месечни вноски всяка в размер на 197 лв. платими в следните срокове:

  • Първата вноска се заплаща в срок до края на месеца, в който е сключен настоящия договор;
  • Всяка следваща вноска се заплаща в срок до 10-то число на съответния пореден месец.

Такса за съхранение в размер на 830 лв. за съхранение за петгодишен период – всяка такса се заплаща авансово за предстоящ петгодишен период, като падеж на плащането е деня от месеца, в който е издадено Удостоверението за успешно замразяване. В случай, че през съответната година този ден е неприсъствен, плащането става изискуемо на първия следващ присъствен ден.  Таксата за първия петгодишен период се заплаща на 10 равни месечни вноски заедно с вноските от първоначалната такса.