ЗА НАС

БУЛГЕН – с една крачка по-напред в иновативните клетъчни технологии!

РЕГИСТРАЦИЯ И СОБСТВЕННОСТ.

“Тъканна Банка – БУЛГЕН” АД е българско лечебно заведение и всички дейности се извършват в България. Първоначално тъкaнната банка е регистрирана с име Национална Клетъчна Банка, като в последствие е пререгистрирана на БулГен. БулГен извършва дейност съгласно разпоредбите на “Закон за трансплантации на органи, тъкани и клетки” и “Закон за лечебните заведения”. Регистрирания предмет на дейност е: Вземане, изследване, съхраняване и преработване на клетки, тъкани и органи с медицински цели.

СЕРТИФИКАТИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ.

Разрешение от “Изпълнителна агенция медицински надзор” към Министерство на здравеопазването.

В БулГен е въведена система за управление на качеството по ISO 9001:2015, сертифицирана от Бюро Веритас към UKAS.

УПРАВЛЕНИЕ НА БулГен

“Тъканна банка – БУЛГЕН” АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Управлението на БУЛГЕН се осъществява от Общото събрание, Съвет на директорите състоящ се от шест члена в това число Изпълнителен директор и Прокурист. Цялостното управление на дейността се осъществява съгласно устава на дружеството. Съвета на директорите осъществява контролни функции по отношение на оперативното ръководство на дейността в лицето на Изпълнителния директор и Прокуриста. Управлението на медицинската дейност в БУЛГЕН се извършва от правоспособен лекар с призната специалност и допълнителна квалификация по “Здравен мениджмънт” в съотвествие със Закона за лечебните заведения.

ЕКИП И ОПИТ. ДЕЙНОСТ.

Екипът в БулГен се състои от водещите специалисти в България в областта на работата със стволови клетки и лабораторна дейност. Създадени са специализирани раборатории, в които се извършват лабораторните дейности със съответните видове стволови клетки, научна лаборатория и криобанка.

Връзка с нас

 Д-р В. Манолова – изпълнителен директор – 0878 133 728
И. Доков – прокурист – 0878 133 717
Е. Николова – координатор клиенти – 0878 123760

02/ 829 91 70

гр. София, 1330 , ул. “Христо Благоев ” No 25 – Болнична сграда

info@bulgen.com