СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ КРЪВ И МАСТНА ТЪКАН

 

Извършва се извличане на стволови клетки от мастната тъкан взета при липосукция.

 Финансови условия: 

Финансовите взаимоотношения са структурирани посредством два вида такси – първоначална такса и такса/и за съхранение. 

Вариант 1: 

Първоначална такса в размер на  1500 лв. включваща извършваните лабораторни дейности с необходимите консумативи за пробовземането на мастната тъкан. Заплаща за на две вноски:

  • Сумата от  500 лв. се заплаща в срок до деня на пробовземането на мастната тъкан, но не по-късно от 30 календарни дни от датата на сключването на договора;
  • Сумата от 1000 лв. се заплаща в срок до 30 календарни дни от датата на издаване на Удостоверението за успешно замразяване.

Такса за съхранение в размер на 830 лв. за съхранение за петгодишен период – всяка такса се заплаща авансово за предстоящ петгодишен период, като падеж на плащането е деня от месеца, в който е издадено Удостоверението за успешно замразяване. В случай, че през съответната година този ден е неприсъствен, плащането става изискуемо на първия следващ присъствен ден. Таксата за първия петгодишен период се заплаща в срок до 30 календарни дни от датата на издаване на Удостоверението за успешно замразяване.

Вариант 2:

Първоначална такса в размер на  1600 лв. включваща извършваните лабораторни дейности с необходимите консумативи за пробовземането на мастната тъкан. Заплаща се на 10 равни месечни вноски всяка в размер на 140 (сто и четиридесет) лв. платими в следните срокове: 

  • Първата вноска се заплаща в срок до края на месеца, в който е сключен настоящия договор;
  •  Всяка следваща вноска се заплаща в срок до 10-то число на съответния пореден месец.

Такса за съхранение в размер на 830 лв. за съхранение за петгодишен период – всяка такса се заплаща авансово за предстоящ петгодишен период, като падеж на плащането е деня от месеца, в който е издадено Удостоверението за успешно замразяване. В случай, че през съответната година този ден е неприсъствен, плащането става изискуемо на първия следващ присъствен ден.  Таксата за първия петгодишен период се заплаща на 10 равни месечни вноски заедно с вноските от първоначалната такса.