ПЪЛЕН ПАКЕТ

СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ КРЪВ И ТЪКАН ОТ ПЪПНА ВРЪВ

Финансови условия

Съществуват няколко варианта на разсрочено плащане на цялата сума на вноски в зависимост от избраната финансова схема:

Финансов вариант 1:

Общата сума от 5790 лв. се заплаща на две вноски, както следва: – Първа  вноска в размер на  900 лв. се заплаща в срок до деня на раждането, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на сключването на договорa; – Втора вноска в размер на 4890 лв. се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни от датата на издаване на Удостоверение за успешно замразяване на хемопоетични стволови  клетки.

Финансов вариант 2:

Общата сума от 6100 лв. се заплаща на 10 (десет) равни месечни вноски, всяка в размер на 610 лв. платими в следните срокове: – Първата вноска се заплаща в срок до деня на раждането, но не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключването на настоящия договор; – Всяка следваща вноска се заплаща в срок до 10-то число на съответния пореден месец.

Финансов вариант 3:

Общата сума от 6360 лв. се заплаща на 24  равни месечни вноски, всяка в размер на 265  лв. платими в следните срокове:

-Първата вноска се заплаща в срок до деня на раждането, но не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключването на настоящия договор;

– Всяка следваща вноска се заплаща в срок до 10то число на съответния пореден месец.

Посочените размери на всички видове такси са за съхраняването на стволови клетки за едно дете (едноплодна бременност). При близнаци (двуплодна бременност) размера на таксите за съхранение за стволовите клетки на второто дете са с 30% отстъпка. При тризнаци (три плодна бременност) се ползва 30% отстъпка от таксата за съхранение за второто дете и допълнителна отстъпка за третото дете.

При следващо дете на семейство, което вече ползва услугите на БУЛГЕН се ползват 30% процента отстъпка от размера на таксите за съхранение.

В посочените суми е включена и таксата за достъп за извършване на пробовземане на кръв и тъкан от пъпна връв изисквана от болниците.

Таксите се заплащат в сроковете и по начин описани в конкретното финансово приложение към договора. Плащането се извършва по банков път или в брой в офиса на БулГен. За всички плащания се издават фактури.

Възможности/приложения:

Групи заболявания при които се прилага трансплантация на стволови клетки от кръв от пъпна връв (плацентарната кръв):

 • Остра левкоза;
 • Хронична левкоза;
 • Миелодиспластичен синдром;
 • Болести свързани с патология на стволовите клетки – апластична анемия,анемия на фанкони, пароксизмална нощна хемоглобинурия;
 • Болести свързани с нарушения в пролиферацията на миелоидния растеж- остра и идиопатична миелофиброза, полицитемия вера, есенциална тромбоцитемия;
 • Лимфопролиферативни разстройства – Хочкинов лимфом и нехочкинов лимфом;
 • Фагоцитарни дисфункции;
 • Хистиоцитарна дисфункция;
 • Наследствени нарушения на метаболизма; – Наследствени аномалии на еритроцитите – бета таласемия, сърповидноклетъчна анемия;
 • Наследствени разстройства на имунната система;
 • Други наследствени заболявания -тромбастения на Гланцман, макроглобулинемия на Валденщрьом и др.

 

Процедура:

1) Провеждане на консултация с лекар/представител/служител на БулГен. Извършва се консултация на бъдещата майка/родителска двойка на различни етапи от бременноста относно относно същността, възможностите и перспективите на стволовите клетки, отделени от умбиликална кръв и тъкан от пъпната връв, условията на пробовземане и съхранение, както извършването на манипулацията по пробовземане на умбиликална кръв и тъкан от пъпната връв при раждане на детето.

2) Оформяне на пакета документи – необходимо е да се извърши преди настъпване на раждането. Пакета документи трябва да е оформен в два екземпляра и разписан от бъдещата майка/родителска двойка.

3) Пробовземане и постъпване на материалите в БулГен. Вземането на умбиликална кръв и тъкан от пъпната връв е напълно безопасно и безвредно за майката и за детето. Извършва се непосредствено след след раждането на детето и прерязването на пъпната връв, преди или след отделянето на плацентата от маточната повърхност. Кръвта от пъпната връв се събира в специален за целта стерилен сак чрез венепункция на пъпната вена, след което се взема и парче от пъпната връв (с дължина около 15 см.), като се поставя в специална епруветка. Пробовземането се извършва или от екип на БулГен или от екипа, който извършва самото раждане. Няма значение начинът по който ще се роди детето – по естествен път или секцио. Ангажимент на БулГен е да координира пробовземането с екипа, който ще извършва раждането. След извършване на пробовземането, умбиликалната кръв и тъканнта от пъпната връв постъпва в БулГен не по късно от 24 часа от пробовземането – организирано е от БулГен.

4) Процедури по обработка на умбиликалната кръв и тъканта от пъпна връв, отделяне на стволовите клетки, извършване на изследвания и анализ на годността на отделените стволови клетки. Замразяване на стволовите клетки.

След получаване на взетите биологични материали в БулГен, се извършва:

 • удостоверяване на целостта на комплектите за пробовземане
 • поредица от дейности по обработка на умбиликалната кръв  и тъкан от пъпна връв за извличане на стволовите клетки;
 • специфични изследвания на различните етапи от обработката на умбиликалната кръв и тъканнта от пъпна връв  – установяване на процентното съдържания на стволовите клетки, както и тяхната жизненост.
 • специализирани хематологични и имунохематологични изследвания;
 • изследвания за СПИН, Хепатит В, Хепатит С, Сифилис;
 • изследвания за стерилност.

5)Отделените стволови клетки се обработват с крио протектанти, извършва се контролирано замразяване по специален алгоритъм, след което замразените стволови клетки се съхраняват в условията на течен азот или азотни пари при температура -196оС за продължителен период от време.

6) Изследвания на майката. Майката се изследва за СПИН, Хепатит В, Хепатит С, Сифилис чрез кръвна проба, взета в интервал до седем дни преди или след раждането, която се изпраща в БулГен. Обикновенно кръв от майката се взема непосредственно след раждането и се изпраща в БулГен заедно с взетите биологични материали (умбиликална кръв и тъкан от пъпната връв). Тези изследвания се извършват независимо от изследванията, които вече са направени на майката в процеса на водене на бременноста.

7) Извършване на окончателно заключение за годността на отделените стволови клетки и издаване на Удостоверения. Окончателното заключение за годността се извършва след получаването на всички резултати от извършваните изследвания, като времената са различни за двата вида стволови клетки – за стволовите клетки от кръвта от пъпна връв (хемопоетични стволови клетки) обикновенно след 7 работни дни  а за стволовите клетки от тъканнта пт пъпна връв (мезенхимни стволови клетки) след 14 работни дни. Издават се удостоверения за успешно извършените дейности и замразяване на стволовите клетки.