Стволови клетки от мастна тъкан

Logo_MSC_fromFat_BG

Същност на програматаВъзможностиПроцедураФинансови УсловияДокументи

Извършва се продължителното съхранение на мезенхимни стволови клетки (МСК) отделени от мастна тъкан. Основните дейности включени в нея са: вземане, изследване, анализ и обработка на стволовите клетки от мастна тъкан, както и съхраняването им за дълъг период от време в течен азот или азотни пари при температура -196 оС. Основно изискване е мастната тъкан за целите на съхранението да се вземе по стерилен начин независимо дали вземането ще се извърши като част от липосукция или ще се извърши специално за целта.

Всеки Възложител получава детайлни указания и информация относно всички дейности, които ще бъдат извършени от БУЛГЕН.

Взаимоотношенията между БУЛГЕН и Възложителя се оформят посредством подписване на договор, в който детайлно са описани правата и задълженията на страните по него.

Мезенхимните стволови клетки (МСК) могат да бъдат изолирани от костен мозък, тъкан от пъпна връв, плацента, мастна тъкан, кожа и др. МСК могат да се диференцират (превърнат) в: тъканно-образуващи клетки като костни, хрущялни, мастна тъкан, мускулна тъкан, сухожилия, чернодробни, бъбречни, сърдечно-мускулни клетки. Основно свойство на МСК е, че след инжектирането им по венозен път те се насочват и се настаняват на местата където има увредени тъкани.
Мезенхимните стволови клетки могат да бъдат размножени (намножени), замразени и съхранявани продължително в течен азот или азотни пари, при което се запазва тяхната жизненост.
Интересът към МСК се определя от възможностите за тяхното приложение за целите на регенеративната медицина, като областите в които се прилагат се разширяват. Засега МСК се предвижда да бъдат прилагани при:
• сърдечни заболявания като миокарден инфаркт, кардиомиопластия;
• увреждания и травми на нервната система;
• костни дефекти и счупвания;
• остеоартрити и увреждания на хрущялна тъкан;
• възстановяване на голями дефекти на кожата като рани, белези и т.н.;
• потискане на имуниите реакции при трансплантация на клетки или органи;
• модулиране на имунните реакции при автоимунни заболявания;
• възстановяване на дефекти на зъбите.
 • Провеждане на консултация с лекар/представител на БУЛГЕН Извършва се консултация относно същността, възможностите и перспективите на стволовите клетки, отделени от мастна тъкан, условията на пробовземане и съхранение, както извършването на манипулацията по пробовземане на мастна тъкан за целите на извличането на мезенхимни стволови клетки.
 •  Оформяне на пакета документи Оформяне на пакета документи (договор с приложенията). Пакета документи трябва да е оформен и разписан в два екземпляра.
 • Пробовземане и постъпване на материала в БУЛГЕН. Вземането на мастна тъкан се извърша по стерилен начин при секцио или от пластичен хирург. Необходимо е малко количесто – около 4 мл.
 • Процедури по обработка на мастната тъкан, отделяне на стволовите клетки, извършване на изследвания и анализ на годността на отделените стволови клетки. Замразяване на стволовите клетки. След получаване на взетата мастна тъкан в БУЛГЕН, се извършва:
 • удостоверяване на целостта на комплекта за вземане
 • поредица от дейности по обработка намастната тъкан за извличане на стволовите клетки;
 • специфични изследвания на различните етапи от обработката на мастната тъкан.
 • изследвания за СПИН, Хепатит В, Хепатит С, Сифилис

Отделените стволови клетки се обработват с крио протектанти, извършва се контролирано замразяване по специален алгоритъм, след което замразените стволови клетки се съхраняват в условията на течен азот или азотни пари при температура -196оС.

 • Извършване на окончателно заключение за годността на отделените стволови клетки и издаване на удостоверение. Окончателното заключение за годността се извършва след получаването на всички резултати от извършваните изследвания – обикновенно след 15 работни дни от постъпването на умбиликалната кръв в БУЛГЕН. Издава се удостоверение за успешно замразяване на стволовите клетки.

Финансовите взаимоотношения са структурирани посредством два вида такси – първоначална такса и такса за съхранение.

Съществуват два варианта на разсрочено плащане на вноски в зависимост от избраната финансова схема:

Вариант 1:

Първоначална такса в размер на  1870 лв. включваща извършваните лабораторни дейности с необходимите консумативи за пробовземането на мастната тъкан и съхранението за първите 12 месеца. Заплаща за на две вноски:

- Сумата от  570 лв. се заплаща в срок до деня на пробовземането на мастната тъкан, но не по-късно от 30 календарни дни от датата на сключването на договора;

- Сумата от 1300 лв. се заплаща в срок до 30 календарни дни от датата на издаване на Удостоверението за успешно замразяване.

Такса за съхранение в размер на 520 лв. за съхранение за петгодишен период – всяка такса се заплаща авансово за предстоящ петгодишен период, като падеж на плащането е деня от месеца, в който е издадено Удостоверението за успешно замразяване. В случай, че през съответната година този ден е неприсъствен, плащането става изискуемо на първия следващ присъствен ден.

Вариант 2:

Първоначална такса в размер на  1900 лв. включваща извършваните лабораторни дейности с необходимите консумативи за пробовземането на мастната тъкан и съхранението за първите 12 месеца. Заплаща се на 10 равни месечни вноски всяка в размер на 190 лв. платими в следните срокове:

- Първата вноска се заплаща в срок до края на месеца, в който е сключен настоящия договор;

- Всяка следваща вноска се заплаща в срок до 10-то число на съответния пореден месец.

Такса за съхранение в размер на 520 лв. за съхранение за петгодишен период – всяка такса се заплаща авансово за предстоящ петгодишен период, като падеж на плащането е деня от месеца, в който е издадено Удостоверението за успешно замразяване. В случай, че през съответната година този ден е неприсъствен, плащането става изискуемо на първия следващ присъствен ден.

Взаимоотношенията между клиента и БУЛГЕН се оформят посредством подписването на договор, в който детайлно са описани правата и задълженията на страните по него. Можете да изтеглите договора с приложенията към него:

Стволови клетки от мастна тъкан
 • Договор
 • Приложение 1 – Информирано съгласие
 • Приложение 2 – Вариант финансова схема 1
 • Приложение 2 – Вариант финансова схема 2
 • Приложение 3 – Информация за Възложителя
 • Приложение 4 – Пробовземане на ЕМТ и нейното транспортиране