СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ КРЪВ И ТЪКАН ОТ ПЪПНА ВРЪВ – ПЪЛЕН ПАКЕТ

LOGO_HSC_MSK

ПЪЛЕН ПАКЕТ с максимални възможности: Вземане, обработка, изследване  и анализ, дълготрайно съхранение на стволови клетки от кръв и тъкан от пъпна връв.

ПЪЛЕН ПАКЕТ + : Допълнително съхранение на стволови клетки и на майката взети от мастна тъкан (само при секцио).

Същност на програматаВъзможностиПроцедураФинансови УсловияДокументиПЪЛЕН ПАКЕТ+

Програма ”ПЪЛЕН ПАКЕТ” има за цел продължителното съхранение на стволови клетки отделени от умбиликална кръв (взета от пъпната връв след раждането на детето) и стволови клетки отделени от тъкан от пъпната връв. Основните дейности включени в нея са: вземане, изследване, анализ и обработка на стволовите клетки от кръв и тъкан, както и съхраняването им за дълъг период от време в течен азот/азотни пари при температура -196 оС.

Всяка майка/родителска двойка получава детайлни указания и информация относно всички дейности които ще бъдат извършени от БулГен. Взаимоотношенията между БулГен и майката/родителската двойка се оформят посредством подписване на договор, в който детайлно са описани правата и задълженията на страните по него – срока на този договор е 21 години. След изтичане на срока по договора, пълнолетното дете подписва лично следващ договор за съхранение на своите стволови клетки за желан от него срок.

Стволови клетки с различна характеристика и свойства могат да се изолират от човешки ембрион, от костен мозък, кожа, черва, нервна тъкан, периферна кръв, кръвта в пъпната връв. Използването на плацентарната кръв за получаване на стволови клетки за трансплантация има съществени преимущества в сравнение с другите източници на стволови клетки. Тя съдържа много по-голямо количество стволови клетки отколкото в кръвта на възрастните. самите клетки са много по ефективни т.е. по малък брой от тях са необходими за постигане на желания терапевтичен ефект.

След началните случаи през 1988, стволови клетки от умбиликална кръв се използват за лечение на различни заболявания предимно на деца и преди всичко злокачествени заболявания на кръвта (напр. остра лимфоцитна левкемия), генетични заболявания (напр. анемия на Фанкони). Особен интерес представлява прилагането на стволови клетки за лечение на инфаркт на миокарда, болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон, травмативни увреждания на нервната система, различни заболявания на костите, автоимунни болести, коригиране на кожни дефекти, при козметични процедури.

Стволовите клетки са основа за разработване на нови подходи за лечение на различни заболявания. В бъдеще ще бъде възможно тяхното култивиране ин витро и насочване в необходимата насока на диференциация, като по този начин се осигурява достатъчен брой клетки, осигуряващи заместването на увредени клетки. По този начин ще е възможно да се възстанови функцията на засегнатите органи и да се осигури продължителен живот при добро здравословно състояние.

Групи заболявания при които се прилага трансплантация на стволови клетки от кръв от пъпна връв (плацентарната кръв):

 • Остра левкоза;
 • Хронична левкоза;
 • Миелодиспластичен синдром;
 • Болести свързани с патология на стволовите клетки – апластична анемия,анемия на фанкони, пароксизмална нощна хемоглобинурия;
 • Болести свързани с нарушения в пролиферацията на миелоидния растеж- остра и идиопатична миелофиброза, полицитемия вера, есенциална тромбоцитемия;
 • Лимфопролиферативни разстройства – Хочкинов лимфом и нехочкинов лимфом;
 • Фагоцитарни дисфункции;
 • Хистиоцитарна дисфункция;
 • Наследствени нарушения на метаболизма; – Наследствени аномалии на еритроцитите – бета таласемия, сърповидноклетъчна анемия;
 • Наследствени разстройства на имунната система;
 • Други наследствени заболявания -тромбастения на Гланцман, макроглобулинемия на Валденщрьом и др.
 • Провеждане на консултация с лекар/представител/служител на БулГен. Извършва се консултация на бъдещата майка/родителска двойка на различни етапи от бременноста относно относно същността, възможностите и перспективите на стволовите клетки, отделени от умбиликална кръв и тъкан от пъпната връв, условията на пробовземане и съхранение, както извършването на манипулацията по пробовземане на умбиликална кръв и тъкан от пъпната връв при раждане на детето.
 • Оформяне на пакета документи – необходимо е да се извърши преди настъпване на раждането. Пакета документи трябва да е оформен в два екземпляра и разписан от бъдещата майка/родителска двойка.
 • Пробовземане и постъпване на материалите в БулГен. Вземането на умбиликална кръв и тъкан от пъпната връв е напълно безопасно и безвредно за майката и за детето. Извършва се непосредствено след след раждането на детето и прерязването на пъпната връв, преди или след отделянето на плацентата от маточната повърхност. Кръвта от пъпната връв се събира в специален за целта стерилен сак чрез венепункция на пъпната вена, след което се взема и парче от пъпната връв (с дължина около 15 см.), като се поставя в специална епруветка. Пробовземането се извършва или от екип на БулГен или от екипа, който извършва самото раждане. Няма значение начинът по който ще се роди детето – по естествен път или секцио. Ангажимент на БулГен е да координира пробовземането с екипа, който ще извършва раждането. След извършване на пробовземането, умбиликалната кръв и тъканнта от пъпната връв постъпва в БулГен не по късно от 24 часа от пробовземането – организирано е от БулГен.
 • Процедури по обработка на умбиликалната кръв и тъканнта от пъпна връв, отделяне на стволовите клетки, извършване на изследвания и анализ на годността на отделените стволови клетки. Замразяване на стволовите клетки. След получаване на взетата умбиликална кръв в БулГен, се извършва:
 • удостоверяване на целостта на комплектите за пробовземане
 • поредица от дейности по обработка на умбиликалната кръв  и тъкан от пъпна връв за извличане на стволовите клетки;
 • специфични изследвания на различните етапи от обработката на умбиликалната кръв и тъканнта от пъпна връв  – установяване на процентното съдържания на стволовите клетки, както и тяхната жизненост.
 • специализирани хематологични и имунохематологични изследвания;
 • изследвания за СПИН, Хепатит В, Хепатит С, Сифилис;
 • изследвания за стерилност.

Отделените стволови клетки се обработват с крио протектанти, извършва се контролирано замразяване с течен азот по специален алгоритъм, след което замразените стволови клетки се съхраняват в условията на течен азот или азотни пари при температура -196оС за продължителен период от време.

 • Изследвания на майката. Майката се изследва за СПИН, Хепатит В, Хепатит С, Сифилис чрез кръвна проба, взета в интервал до седем дни преди или след раждането, която се изпраща в БулГен. Обикновенно кръв от майката се взема непосредственно след раждането и се изпраща в БулГен заедно с взетите биологични материали (умбиликална кръв и тъкан от пъпната връв). Тези изследвания се извършват независимо от изследванията, които вече са направени на майката в процеса на водене на бременноста.
 • Извършване на окончателно заключение за годността на отделените стволови клетки и издаване на Удостоверения. Окончателното заключение за годността се извършва след получаването на всички резултати от извършваните изследвания, като времената са различни за двата вида стволови клетки - за стволовите клетки от кръвта от пъпна връв (хемопоетични стволови клетки) обикновенно след 10 работни дни  а за стволовите клетки от тъканнта пт пъпна връв (мезенхимни стволови клетки) след 20 работни дни. Издават се удостоверения за успешно извършените дейности и замразяване на стволовите клетки.
Финансовите взаимоотношения са структурирани посредством два вида такси – първоначална такса и такса за съхранение. Съществуват три варианта на разсрочено плащане на цялата сума на вноски в зависимост от избраната финансова схема:

Финансов вариант 1:

Първоначална такса в размер на 3720 лв. включваща извършваните лабораторни дейности и пробовземането на кръвта и тъканта от пъпната връв.

Такса за съхранение в размер на 1470 лв. платима еднократно за съхранение на двата вида стволови клетки за целият срок на договора от 21 години.

Общата сума от 5190 лв. формирана от първоначалната такса (3720 лв.) и таксата за съхранение (1470 лв.) се заплаща на две вноски, както следва:

- Първа  вноска в размер на  900 лв. се заплаща в срок до деня на раждането, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на сключването на договорa;

- Втора вноска в размер на 4290 лв. се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни от датата на издаване на Удостоверение за успешно замразяване на хемопоетични стволови  клетки.

Финансов вариант 2:

Първоначална такса в размер на 3920 лв. включваща извършваните лабораторни дейности и пробовземането на кръвта и тъканта от пъпната връв.

Такса за съхранение в размер на 1470 лв. платима еднократно за съхранение на двата вида стволови клетки за целият срок на договора от 21 години.

Общата сума от 5390 лв. формирана от първоначалната такса (3920лв.) и таксата за съхранение (1470лв.) се заплаща на 10 (десет) равни месечни вноски, всяка в размер на 539 лв. платими в следните срокове:

- Първата вноска се заплаща в срок до деня на раждането, но не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключването на настоящия договор;

- Всяка следваща вноска се заплаща в срок до 10-то число на съответния пореден месец.

Финансов вариант 3:

Първоначална такса в размер на 4050 лв. включваща извършваните лабораторни дейности и пробовземането на кръвта и тъканта от пъпната връв.

Такса за съхранение в размер на 1470 лв. платима еднократно за съхранение на двата вида стволови клетки за целият срок на договора от 21 години.

Общата сума от 5520 лв. формирана от първоначалната такса (4050лв.) и таксата за съхранение (1470лв.) се заплаща на 24  равни месечни вноски, всяка в размер на 230  лв. платими в следните срокове:

Първата вноска се заплаща в срок до деня на раждането, но не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни от датата на сключването на настоящия договор;

Всяка следваща вноска се заплаща в срок до 10то число на съответния пореден месец.

Посочените размери на всички видове такси са за съхраняването на стволови клетки за едно дете (едноплодна бременност). При близнаци (дву плодна бременност) размера на таксите за съхранение за стволовите клетки на второто дете са с 30% отстъпка. При тризнаци (три плодна бременност) се ползва 30% отстъпка от таксата за съхранение за второто дете и допълнителна отстъпка за третото дете.

При следващо дете на семейство, което вече ползва услугите на БУЛГЕН се ползват 30% процента отстъпка от размера на таксите за съхранение.

В случаите, когато болницата, в която ще се извърши раждането има въведена такса за достъп за извършване на пробовземане на кръв и тъкан от пъпна връв, тази такса се заплаща допълнително извън размера на цялата сума от майката/родителскта двойка директно на болницата или през  Тъканна банка БулГен АД, в случаите когато болницата посредством сключен договор с БулГен е изискала заплащането на тази такса да се извършва през Тъканна банка БулГен АД, като в този случай таксата за достъп се заплаща от майката/родителската двойка на Тъканна банка БулГен АД.

Таксите се заплащат в сроковете и по начин описани в конкретното финансово приложение към договора. Плащането се извършва по банков път или в брой в офиса на БулГен. За всички плащания се издават фактури.

Взаимоотношенията между майката/родителската двойка се оформят посредством подписването на договор, в който детайлно са описани правата и задълженията на страните по него. Можете да изтеглите договора с приложенията към него. Пакетите документи са разделени на Комплект документи за ПЪЛЕН ПАКЕТ – Хемопоетични и Мезенхимни стволови клетки (ХСК + МСК) и Комплект от допълнителни документи за ПЪЛЕН ПАКЕТ + Стволови клетки от майката:

Извършва се извличане на стволови клетки от мастната тъкан взета от майката при секцио. Оформя се отделен (допълнителен) договор – донора е майката. Пакета документи можете да разгледате и изтеглите от раздел “Документи”. Финансовите взаимоотношения са структурирани посредством два вида такси – първоначална такса и такса/и за съхранение.

Съществуват два варианта на разсрочено плащане на вноски в зависимост от избраната финансова схема:

Вариант 1:

Първоначална такса в размер на  1300 лв. включваща извършваните лабораторни дейности с необходимите консумативи за пробовземането на мастната тъкан и съхранението за първите 12 месеца. Заплаща за на две вноски:

- Сумата от  400 лв. се заплаща в срок до деня на пробовземането на мастната тъкан, но не по-късно от 30 календарни дни от датата на сключването на договора;

- Сумата от 900 лв. се заплаща в срок до 30 календарни дни от датата на издаване на Удостоверението за успешно замразяване.

Такса за съхранение в размер на 520 лв. за съхранение за петгодишен период – всяка такса се заплаща авансово за предстоящ петгодишен период, като падеж на плащането е деня от месеца, в който е издадено Удостоверението за успешно замразяване. В случай, че през съответната година този ден е неприсъствен, плащането става изискуемо на първия следващ присъствен ден.

Вариант 2:

Първоначална такса в размер на  1400 лв. включваща извършваните лабораторни дейности с необходимите консумативи за пробовземането на мастната тъкан и съхранението за първите 12 месеца. Заплаща се на 10 равни месечни вноски всяка в размер на 140 (сто и четиридесет) лв. платими в следните срокове:

- Първата вноска се заплаща в срок до края на месеца, в който е сключен настоящия договор;

- Всяка следваща вноска се заплаща в срок до 10-то число на съответния пореден месец.

Такса за съхранение в размер на 520 лв. за съхранение за петгодишен период – всяка такса се заплаща авансово за предстоящ петгодишен период, като падеж на плащането е деня от месеца, в който е издадено Удостоверението за успешно замразяване. В случай, че през съответната година този ден е неприсъствен, плащането става изискуемо на първия следващ присъствен ден.